PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

Deze privacy- en cookie verklaring is van toepassing op de verzameling van persoonsgegevens door Pernod Ricard Nederland B.V. ("Pernod Ricard"), kantoorhoudende te (1033 WB) Amsterdam aan het NDSM-plein 34, wanneer u gebruik maakt van onze website www.maliburumdrinks.com/nl (de "Website") en u via de Website met ons communiceert.

Pernod Ricard hecht veel waarde aan uw recht op privacy. Om die reden heeft Pernod Ricard deze privacy- en cookie verklaring opgesteld om u te informeren over hoe en welke persoonsgegevens Pernod Ricard (mogelijk) over u verzamelt wanneer u de Website gebruikt, voor welke doelen Pernod Ricard deze persoonsgegevens gebruikt en om u te informeren over uw rechten ten aanzien van die persoonsgegevens.
Pernod Ricard verwerkt uw gegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Lees deze privacy- en cookie verklaring zorgvuldig. Pernod Ricard behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookie verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de privacy- en cookie verklaring van Pernod Ricard kunt u altijd via de Website raadplegen.
Welke persoonsgegevens verzamelt Pernod Ricard over u als u gebruik maakt van de Website en voor welke doeleinden gebeurt dit?

Pernod Ricard verzamelt bepaalde persoonsgegevens over u wanneer u de Website bezoekt. Pernod Ricard verzamelt deze gegevens op verschillende manieren en voor verschillende doelen.

• Wanneer u toegang wenst tot de Website
Pernod Ricard dient uw leeftijd te verifiëren voordat u de Website kunt bezoeken. Om die reden, vragen wij u om te bevestigen dat u de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt zodra u de Website bezoekt. Pas als wij bevestigd hebben dat u 18 jaar of ouder bent, verlenen wij u toegang tot de Website.

Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om te beoordelen of wij u toegang tot de Website kunnen verlenen. Zodra dit is gebeurd, wordt die informatie verwijderd en gebruiken wij die informatie niet voor andere doeleinden.

• Direct van uzelf
Pernod Ricard kan bepaalde gegevens van u zelf verkrijgen indien u zich bijvoorbeeld via de Website opgeeft voor een speciale actie of nieuwsbrief, als u Pernod Ricard een e-mail stuurt of anderszins contact opneemt met Pernod Ricard omdat u bijvoorbeeld vragen heeft over het gebruik van de Website of deze privacy- en cookieverklaring. Ook verkrijgt Pernod Ricard bepaalde gegevens van u indien u via de Website solliciteert naar een functie bij Pernod Ricard.

Pernod Ricard kan op deze wijze uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, CV en motivatiebrief verzamelen. Pernod Ricard verzamelt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
(i) als u ons een email stuurt of ons uw telefoonnummer of e-mailadres verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om te reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken om informatie;
(ii) als u zich registreert voor een bepaalde actie of nieuwsbrief, zullen wij uw gegevens gebruiken uw verzoek uit te voer, u verder te informeren over uw registratie en de nieuwsbrief toe te zenden;
(iii) om u per post, per e-mail, per sms, per Whatsapp, per Facebook en per Instagram te informeren over onze acties, aanbiedingen en producten van Pernod Ricard die u wellicht zullen interesseren. Wij zullen uw gegevens ook delen met onze groepsvennootschappen om u te informeren over soortgelijke acties, aanbiedingen en producten. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden, zie hierna onder "Mijn rechten";
(iv) als via de Website solliciteert voor een bepaalde vacature, gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de betreffende vacature of eventueel een andere vacature van Pernod Ricard of een van haar groepsvennootschappen;
(v) om te voldoen aan wet- en regelgeving waaraan Pernod Ricard zich moet houden en voor het behandelen van geschillen;

• Door middel van cookies.
Naast persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt, gebruikt Pernod Ricard ook cookies op de Website waarmee Pernod Ricard bepaalde gegevens over u verzamelt. Welke cookies Pernod Ricard gebruikt op de Website, welke gegevens over u daarmee worden verzameld en voor welke doeleinden dit gebeurt, leest u hierna onder "Cookies".

Mocht Pernod Ricard uw gegevens voor andere doeleinden willen gaan gebruiken dan hiervoor weergegeven, dan zal Pernod Ricard uw hierover van te voren inlichten en – waar nodig – om toestemming vragen.

Cookies

Pernod Ricard maakt op haar Website gebruik van cookies om bepaalde gegevens van jou te verzamelen en verder te verwerken.

Wat zijn cookies [ en wat zijn vergelijkbare technieken]?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer of andere randapparatuur van een gebruiker wordt geplaatst bij een bezoek aan een website of mobiele applicatie.

Welke cookies gebruikt Pernod Ricard en voor welke doelen gebruikt Pernod Ricard deze cookies?

Functionele cookies en analytische cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites en mobiele applicaties correct functioneren om bijvoorbeeld onze website optimaal in uw beeldscherm of op uw mobiele apparaat te laten verschijnen]. Met analytische cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze website en mobiele applicaties, bijvoorbeeld voor het bijhouden van het aantal bezoekers van onze websites en mobiele applicaties en welke onderdelen van de websites en mobiele applicaties het meest worden gebruikt. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website en mobiele applicaties blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Met de analytische cookies worden de volgende gegevens opgeslagen:
• het (tijdelijke) IP-adres;
• technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm;
• de website of e-mail van herkomst;
• wanneer en hoe lang u onze website en mobiele applicaties bezoekt en gebruikt;
• welke pagina's en onderdelen u van onze websites en mobiele applicaties gebruikt; en

Met wie deelt Pernod Ricard uw gegevens?
Pernod Ricard verkoopt uw gegevens niet aan derde partijen. De door Pernod Ricard via de Website verzamelde gegevens worden door Pernod Ricard gedeeld met groepsvennootschappen voor de doeleinden zoals hiervoor zijn vermeld.

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, kan Pernod Ricard uw gegevens ook delen met betrouwbare derden indien dit noodzakelijk is om de Website correct te laten functioneren, onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren of gevraagde diensten aan u te verlenen en slechts indien deze derden uw gegevens vertrouwelijk behandelen en passende maatregelen bieden om uw gegevens veilig te houden.

De groepsvennootschappen en de betrouwbare derden met wie Pernod Ricard mogelijk uw gegevens deelt, kunnen zijn gevestigd in landen buiten Nederland en zelfs buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER"), welke landen een lager beschermingsniveau bieden dan Nederland.

Wij kunnen gegevens delen met andere partijen dan hiervoor vermeld, maar uitsluitend indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien dit noodzakelijk is om onze belangen, veiligheid en eigendommen te waarborgen.

Hoe beveiligt Pernod Ricard uw gegevens?
De door Pernod Ricard in overeenstemming met deze privacy- en cookie verklaring verzamelde gegevens worden voortdurend, zorgvuldig en met passende maatregelen beschermd tegen verlies, onbevoegde kennisname en onrechtmatige verwerking. Pernod Ricard ziet op een continue basis toe op mogelijke verbetering en actualisering van de getroffen maatregelen.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt via de Website worden verzonden via de Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Uw rechten
Op uw verzoek, zal Pernod Ricard u, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, informeren of en welke gegevens Pernod Ricard van u heeft verzameld en (verder) verwerkt. Ook kunt u Pernod Ricard verzoeken om gegevens die Pernod Ricard over u heeft verzameld te aan te vullen, te verbeteren, af te schermen of te verwijderen (bijvoorbeeld als deze niet (langer) correct, volledig of relevant zijn). Dergelijke verzoeken kunt u richten aan: infonl@pernod-ricard.com.

Als u niet langer door Pernod Ricard wilt worden geïnformeerd over onze acties, aanbiedingen en producten, kunt u zich voor dergelijke berichtgeving afmelden, door te klikken op deze link "uitschrijven" in betreffend bericht.

Vragen
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacy- en cookie verklaring of indien u van mening bent dat de Website of Pernod Ricard hiermee niet in overeenstemming is of indien u anderszins vragen heeft over het gebruik van uw gegevens door Pernod Ricard, vragen wij u om contact op te nemen per email: infonl@pernod-ricard.com of telefonisch: 020-8000888.